Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden HH Academy

1.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen georganiseerd door HH Academy. HH Academy is een activiteit van Hotel Hungaria bvba (Ondernemingsnummer 0810.368.286) gevestigd op Radioweg 18, te 3020 Herent. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uitgaande offertes, werkzaamheden en overeenkomsten. Door het sturen van een opdrachtbevestiging, hetzij schriftelijk (brief, fax), hetzij elektronisch (e-mail) geeft de opdrachtgever, HH Academy te kennen deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden zonder enig voorbehoud.

1.2. Deze algemene voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere offerte- en contractvoorwaarden van de klant, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde stipuleren.

1.3. HH Academy verbindt er zich toe haar diensten naar best vermogen uit te voeren volgens de regels van de kunst en met inachtname van de toepasselijke wetgeving terzake.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1. De van HH Academy uitgaande rekeningen en facturen zijn betaalbaar op het adres van haar maatschappelijke zetel, ten laatste 1 week voor aanvang van het lessenpakket. De betaling dient te gebeuren door storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van HH Academy dat op de rekening of de factuur is vermeld. Als er gebruik wordt gemaakt van de KMO-portefeuille, dan hoeft enkel de BTW betaald te worden op het rekeningnummer van Hotel Hungaria bvba.

2.2. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, zal ervan uitgegaan worden dat de klant niet meer wil deelnemen aan het lessenpakket en wordt er een administratieve kost van 10% op het totaalbedrag aangerekend. 

2.3. De btw-plicht is voor HH Academy van toepassing voor alle activiteiten.

2.4. Enkel schriftelijke klachten die aan HH Academy worden overgemaakt binnen de 7 dagen na factuurdatum, worden in overweging genomen.

3. Geheimhouding

3.1. HH Academy verbindt zich ertoe om de informatie met betrekking tot de klant, waarvan zij in de uitoefening van haar opdracht kennis zou krijgen, niet openbaar te maken noch te gebruiken zonder de toestemming van de klant. Deze toestemming kan zowel impliciet als expliciet worden gegeven aan HH Academy.

4. Annulering of wijziging van opleiding

4.1. Bij annulering voor 1 week voor de aanvangsdatum van de opleiding is steeds 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd als administratieve kost. Bij annulering na 1 week voor de aanvangsdatum van de opleiding is het volledige bedrag verschuldigd. Elke annulering dient via e-mail (nelepieters@hotelhungaria.be) te worden bezorgd.

4.2. HH Academy behoudt zich het recht voor om een opleiding of een of meerdere sessies die deel uitmaken van een opleiding te annuleren, naar een ander tijdstip te verplaatsen, de inhoud, de modaliteiten of de locatie ervan te wijzigen, indien, ondanks alle door haar geleverde inspanningen, de omstandigheden (bv. te gering aantal inschrijvingen, ziekte of ongeval van spreker, redenen van overmacht, enz.) haar daartoe dwingen.

4.3. Als de klant verhinderd is om deel te nemen aan een opleiding of een of meerdere sessies die deel uitmaken van een opleiding, mag hij zich laten vervangen.

4.4 HH Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig indienen van een steunaanvraag. In het geval van een te late aanvraag zal je verzoek om subsidie geweigerd worden. In het geval van een te late storting zal je projectaanvraag van rechtswege geannuleerd worden.

5. Auteursrecht

Op alle door HH Academy verstrekte materialen, syllabi en dergelijke rusten intellectuele eigendomsrechten. Niets daarvan mag zonder toestemming van de HH Academy gekopieerd, uitgegeven, bewerkt of gereproduceerd worden door de klant.

6. Toepasselijk recht en betwistingen

6.1 Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

6.2. Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen HH Academy en haar klanten.

6.3. Alle betwistingen die betrekking hebben op de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering, de niet-uitvoering en de beëindiging van de overeenkomsten van HH Academy met haar klanten, zullen worden voorgelegd worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.